Viết khắc câu đối đề lăng mộ trực tiếp trên đá Hoa Cương, gửi hàng tại nhà trên Toàn Quốc